سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

پستهای اداری و سازمانی :

 

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

کارمند کنسولی و مترجم  

کویت

1368

1370

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت

مسئول امور کلاسها

تهران

1371

1378

 دانشگاه امام صادق(ع)‌ـ پردیس خواهران

رئیس امور اداری  

تهران

1378

1388

دانشگاه امام صادق(ع)‌ـ پردیس خواهران

مدیر کل منابع انسانی و پشتبانی 

تهران

1388

1393

دانشگاه امام صادق(ع)‌ـ پردیس خواهران

سرپرست معاونت منابع انسانی وپشتبانی

تهران

1393

1394

دانشگاه امام صادق(ع)‌ـ پردیس خواهران

معاونت منابع انسانی وپشتبانی

تهران

1394

تا کنون

دانشگاه امام صادق(ع)‌ـ پردیس خواهران

عضو کمیته تخصصی شورای بخش عربی کانون زبان ایران

تهران

1388

تا کنون

کانون زبان ایران

کارشناس علمی کانون زبان ایران

تهران

1384

تا کنون

کانون زبان ایران

کارشناس جذب مدرس

تهران

1395

تا کنون

کانون زبان ایران

 
ENGLISH