سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

جوایز و مدارک افتخاری

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

لوح تقدیر

کانون زبان ایران

ایران

تندیس

کانون زبان  ایران

ایران

تندیس

دانشگاه امام صادق(ع)‌ـ واحد خواهران

ایران

 
ENGLISH