سهیلا محسنی نژاد
بخش زبان عربی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

سوابق تحصیلی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

لیسانس

اقتصاد

دانشگاه کویت

کویت

کویت

1368

فوق لیسانس

 زبان ادبیات عرب

دانشگاه ازاد اسلامی – واحد تهران مرکز

تهران

ایران

1383

دکتری

زبان وادبیات عرب

خوارزمی

تهران

ایران

1394

 

 

ENGLISH